1. Shop tư vấn không đúng size

Shop sẽ đi đơn khác đổi cho khách, khi nào shipper giao bộ mới, khách đưa lại shipper bộ cũ là xong. Tiền phí Ship shop thanh toán.

2. Khách hàng tự chọn size

Shop sẽ đi đơn khác đổi cho khách, khi nào shipper giao bộ mới, khách đưa lại shipper bộ cũ là xong. Tiền phí Ship khách hàng thanh toán.